BlackBerry Z10 - Chuyển đổi giữa vùng cá nhân và vùng công việc

background image

đổi giữa vùng cá nhân và vùng công việc

Khi

công nghệ BlackBerry Balance được cài trên thiết bị BlackBerry của bạn, bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi giữa

vùng

cá nhân và vùng công việc.

Mẹo:

Để phân biệt giữa vùng cá nhân và vùng công việc, bạn có thể cài một hình nền khác cho vùng cá nhân của mình.

1.

Từ

màn hình chính, để chuyển đổi giữa các vùng, hãy vuốt từ trên cùng của màn hình xuống. Nhấn Chuyển sang cá

nhân

hoặc Chuyển sang công việc.

2.

Từ

vùng cá nhân hoặc vùng công việc của bạn, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

• Để chuyển đổi giữa các ảnh cá nhân và ảnh công việc, trong ứng dụng Ảnh, hãy nhấn

.

Nhấn Mở ảnh cá nhân

hoặc

Mở ảnh công việc.

• Để chuyển đổi giữa các tập tin cá nhân và tập tin công việc, trong Adobe Reader, Documents To Go, hoặc Trình

quản

Lý Tập tin, hãy nhấn

.

Nhấn Vùng cá nhân hoặc Vùng công việc.

Khi

chuyển đổi giữa các tập tin cá nhân và tập tin công việc, ứng dụng sẽ mở một bản thứ hai của ứng dụng đó trong

vùng

cá nhân hoặc vùng công việc mà hiện bạn đang ở trong đó.

Hướng

dẫn sử dụng

Năng

suất và công việc

280

background image

Khóa

vùng công việc

Nếu

thiết bị BlackBerry sử dụng công nghệ BlackBerry Balance để tách biệt hoạt động công việc và hoạt động cá nhân,

bạn

có thể khóa vùng công việc của mình và tiếp tục truy cập các tập tin cá nhân, ứng dụng cá nhân và các dữ liệu cá nhân

trên

thiết bị của mình.

Bạn

có thể sử dụng cùng một mật khẩu để làm mật khẩu cho cả vùng công việc lẫn cho thiết bị của mình, tùy thuộc vào

việc

cài đặt quy tắc của người quản trị.

Bạn

không thể đặt mật khẩu đơn giản để khóa thiết bị của mình tùy thuộc vào việc cài đặt quy tắc của người quản trị.

1.

Nếu

bạn vẫn chưa có mật khẩu vùng công việc, để tạo nó, trên màn hình chính, hãy vuốt xuống từ trên cùng của màn

hình.

Nhấn

Cài đặt > BlackBerry Balance. Thực hiện một trong những thao tác sau:

• Để cài mật khẩu vùng công việc gồm các ký tự và con số, hãy bật khóa chuyển Mật khẩu công việc. Nhập mật

khẩu.

Nếu bạn muốn sử dùng cùng một mật khẩu cho mật khẩu thiết bị của mình, hãy bật khóa chuyển Dùng làm

mật

khẩu thiết bị của tôi.

• Để cài mật khẩu vùng công việc dạng nhanh gọn chỉ bao gồm các con số, hãy bật khóa chuyển Mật khẩu đơn

giản.

Nhập mật khẩu.

2.

Trên

màn hình chính, vuốt từ trên cùng của màn hình xuống.

• Để ngay lập tức khóa vùng công việc của bạn, hãy nhấn

.

• Để tự động khóa vùng công việc của bạn sau một khoảng thời gian cài đặt, hãy nhấn

Cài đặt > BlackBerry

Balance.