BlackBerry Z10 - Tạo album ảnh

background image

album ảnh

Bạn

có thể sử dụng các album để sắp xếp các hình ảnh của mình dựa trên sự kiện, con người, ngày tháng, hoặc bất cứ thể

loại

nào khác mà bạn có thể nghĩ ra.

1.

Trong

ứng dụng Ảnh, hãy chạm và giữ một ảnh.

2.

Nhấn

.

3.

Nhấn

.

4.

Trong

danh sách thả xuống Vị trí, hãy nhấn vị trí mà bạn muốn lưu album đó vào, ví dụ như thẻ nhớ.

5.

Nếu

cần thiết, trong trường Nhập tên album, hãy nhập vào một tên cho album đó.

6.

Nhấn

Chuyển.

Cài