BlackBerry Z10 - Nhập văn bản bằng tiếng Thái

background image

văn bản bằng tiếng Thái

Bàn

phím tiếng Thái hỗ trợ các tính năng sau:

Hướng

dẫn sử dụng

Cài

đặt

186

background image

• Ngôn ngữ tiếng Thái có nhiều ký tự trong bảng chữ cái hơn so với các phím trên bàn phím. Do đó, sẽ có nhiều hơn một

tự riêng trên một phím. Bạn có thể sử dụng hướng dẫn lập bản đồ bàn phím xuất hiện cùng với tác vụ đánh máy để

xác

định cách truy cập vào các ký tự cấp hai và cấp ba trên mỗi phím.

• Tiên đoán từ và vẩy gợi ý từ lên trên màn hình (nếu máy đã được bật tính năng này).
• Để nhập một ký tự thay thế, bạn có thể bấm

rồi bấm một chữ cái.

• Để nhập phiên bản có dấu của một ký tự, bạn có thể bấm và giữ ký tự chính. Sau đó, bạn có thể chọn ký tự có dấu đó.
• Để nhập một ký hiệu, hãy nhấn

.

Để xem thêm các ký hiệu, hãy nhấn

.

Nhập