Hỗ trợ BlackBerry Z10

background image

BlackBerry

Z10 Smartphone

Phiên

bản: 10.3.2

Hướng

dẫn

sử

dụng

background image

Đã

công bố: 2015-06-03

SWD-20150603140145645

background image

Nội

dung

Cài

đặt và thông tin cơ bản............................................................................................................................. 6

Điểm

mới trong phiên bản này........................................................................................................................6

lược về thiết bị.......................................................................................................................................... 9

gì khác biệt về BlackBerry 10 OS? .......................................................................................................... 10

Các

biểu tượng thông báo.............................................................................................................................16

Các

biểu tượng menu................................................................................................................................... 17

Cài

đặt thiết bị............................................................................................................................................. 18

Sử

dụng cử chỉ.............................................................................................................................................23

Tương

tác nâng cao......................................................................................................................................30

nhân hóa thiết bị của bạn........................................................................................................................31

Chuyển

thiết bị............................................................................................................................................ 32

Giới

thiệu BlackBerry ID ..............................................................................................................................43

Điện

thoại và giọng nói.................................................................................................................................46

Điện

thoại....................................................................................................................................................46

Thông

báo và nhạc chuông...........................................................................................................................55

Thư

thoại.....................................................................................................................................................62

BlackBerry

Hub và email..............................................................................................................................66

BlackBerry

Hub và email..............................................................................................................................66

joyn

dành cho thiết bị BlackBerry 10 ...........................................................................................................96

Media

..........................................................................................................................................................99

Thay

đổi âm lượng media............................................................................................................................. 99

Các

loại đuôi tập tin âm thanh và video, các định dạng và codec được hỗ trợ.................................................99

Xử

lý sự cố: Đa phương tiện........................................................................................................................ 100

Máy

ảnh.....................................................................................................................................................100

Ảnh

........................................................................................................................................................... 110

Nhạc

......................................................................................................................................................... 118

background image

Phim

......................................................................................................................................................... 123

BlackBerry

Story Maker .............................................................................................................................127

Chia

sẻ Media............................................................................................................................................131

Cài

đặt.......................................................................................................................................................133

Tùy

chỉnh cài đặt thiết bị........................................................................................................................... 133

Cập

nhật phần mềm thiết bị.......................................................................................................................137

Pin

và nguồn điện...................................................................................................................................... 138

Kết

nối.......................................................................................................................................................146

Bàn

phím BlackBerry và nhập văn bản....................................................................................................... 173

Ngôn

ngữ...................................................................................................................................................180

Phương

pháp nhập liệu bằng bàn phím...................................................................................................... 182

Màn

hình hiển thị...................................................................................................................................... 187

Khả

năng tiện dụng....................................................................................................................................189

Thẻ

nhớ ngoài và lưu trữ.............................................................................................................................207

Sử

dụng thiết bị của bạn với BlackBerry Link .............................................................................................212

Ứng

dụng và tính năng...............................................................................................................................223

Tổ

chức ứng dụng...................................................................................................................................... 223

Giới

thiệu về BlackBerry Assistant .............................................................................................................226

Lịch

...........................................................................................................................................................230

Danh

bạ.....................................................................................................................................................241

Đồng

hồ.....................................................................................................................................................248

Ứng

dụng Android......................................................................................................................................253

Bản

đồ và GPS...........................................................................................................................................255

Trình

duyệt................................................................................................................................................263

Thẻ

thông minh .........................................................................................................................................270

Trình

quản Lý Tập tin ................................................................................................................................275

Máy

tính.................................................................................................................................................... 278

Năng

suất và công việc...............................................................................................................................280

Giới

thiệu về BlackBerry Balance và vùng công việc ...................................................................................280

Remember

.................................................................................................................................................287

background image

Bảo

mật và sao lưu.....................................................................................................................................294

Mật

khẩu và khóa máy................................................................................................................................294

Phải

làm gì nếu thiết bị của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp........................................................................... 301

BlackBerry

Protect ....................................................................................................................................302

Xóa

sạch thiết bị để xóa dữ liệu trên máy.................................................................................................... 303

Cài

đặt bảo mật..........................................................................................................................................304

Trình

giữ Mật khẩu ....................................................................................................................................307

Thông

báo pháp lý......................................................................................................................................311

background image

Cài

đặt và thông tin cơ bản

Điểm

mới trong phiên bản này

Giới

thiệu phiên bản BlackBerry 10 OS 10.3.2

BlackBerry

10 OS phiên bản 10.3.2 mang đến cho bạn các tính năng mới và nhiều cải tiến được thiết kế để làm cho thiết

bị

BlackBerry của bạn an toàn hơn nữa cũng như giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.

BlackBerry Hub

Từ

danh sách các tập tin đính kèm, bạn có thể mở email liên quan đến một tập tin đính kèm, giúp dễ dàng hơn để trả lời

thư

đó.

Bạn

có thể xóa danh sách các liên lạc gần đây, để ngăn chặn những liên lạc đó xuất hiện dưới dạng gợi ý khi bạn soạn thư.

Mở

một email liên quan cho một tập tin đính kèm

Xóa

các gợi ý liên lạc gần đây

Lịch

Tính

năng Chế độ họp đã được tăng cường. Bạn có thể chọn các lịch, cũng như loại và thời lượng các sự kiện lịch bị ảnh

hưởng

bởi Chế độ họp.

Khi

lên lịch một cuộc họp, giờ đây bạn có thể thấy được khi nào cuộc họp diễn ra theo các múi giờ khác.

Bạn

có thể cài lịch của mình hiển thị các con số to dần để chỉ báo mức độ bận rộn của một ngày. Kích cỡ này sẽ cho biết

bạn

sẽ bận rộn như thế nào trong giờ làm việc.

Đặt

cấu hình Chế độ họp

Xem

trước múi giờ trong một sự kiện

Thay

đổi cách hiển thị lịch của bạn

Máy ảnh

Đã

có nhiều cải tiến cho ứng dụng Máy ảnh, giúp mang lại kết quả tốt hơn ở những nơi thiếu sáng.

Hướng

dẫn sử dụng

Cài