BlackBerry Z10 - BlackBerry Hub ไอคอนรายการข้อความ

background image

ไอคอนรายการขอความ

ไอคอน

คำอธิบาย

อีเมลที่ยังไมไดอาน
อีเมลที่อานแลว
การประชุมหรือการเชิญเขารวมกิจกรรม
การแจง

Facebook

ใหม

อีเมลที่มีเอกสารแนบ
ขอความแบบราง
ขอความอีเมลจัดกลุมตามหัวเรื่องในการสนทนา
ขอความตัวอักษรที่ยังไมไดอาน

(SMS)

ขอความตัวอักษรที่อานแลว
ขอความตัวอักษรที่มีเอกสารแนบ

(MMS)

ขอความตัวอักษรแบบราง

คูมือผูใช

BlackBerry Hub

และอีเมล

79

background image

ไอคอน

คำอธิบาย

การแจงระบบใหม
ยังไมไดสงขอความ
กำลังสงขอความ
ขอความถูกสงแลว
ไมสามารถสงขอความได