BlackBerry Z10 - การเปลี่ยนการตั้งค่า เบราเซอร์ ของคุณ

background image

คุณสามารถตั้งคาหนาหลักเฉพาะ

แสดงภาพขนาดเล็กของเว็บเพจที่

คุณเขาไปดูลาสุดหรือดูบอย

หรือเปดเว็บเพจที่เปดไวในเซสชั่น

เบราเซอร

กอนหนา

1.

ใน

เบราเซอร

ใหแตะที่

>

>

การแสดงผลและการดำเนินการ

2.

แตะที่รายการ

การแสดงเมื่อเริ่มเปดใช

แบบเปดลงมา

คูมือผูใช

แอปพลิเคชันและคุณสมบัติ

305

background image

เพื่อตั้งคาหนาหลักเฉพาะ

ใหแตะที่

หนาหลักของฉัน

พิมพที่อยูเว็บ

เพื่อแสดงภาพขนาดเล็กของเว็บเพจซึ่งคุณเขาไปดูเมื่อเร็วๆ

นี้หรือบอย

ใหแตะที่

แท็บเพจใหม

เพื่อเปดเว็บเพจจากเซสชั่น

เบราเซอร

กอนหนาของคุณ

ใหแตะที่

แท็บของฉันจากคราวที่แลว