BlackBerry Z10 - แบ่งปันสมาร์ทแท็ก

background image

แบงปนสมารทแท็ก

คุณสมบัติ

NFC

อาจไมสามารถใชได

ขึ้นอยูกับผูใหบริการเครือขายไรสาย

การตั้งคาจากผูดูแลระบบ

และรุนอุปกรณ

BlackBerry

ของคุณ

ในแอปพลิเคชัน

สมารทแท็ก

ใหสัมผัสแท็กคางไว

ในการแสดงสมารทแท็กเปนเชน

QR Code

สำหรับอุปกรณอื่นในการสแกน

ใหแตะที่

เพื่อแบงปนสมารทแท็กผานขอความ

เชน

อีเมล

หรือขอความตัวอักษร

หรือเพื่อแบงปนสมารทแท็กกับแอปพลิเคชัน

เชน

BlackBerry

Remember

ใหแตะที่

แตะที่ประเภทขอความ

หรือแอปพลิเคชัน

เพื่อสงสมารทแท็กไปยังอุปกรณ

BlackBerry

อื่นที่เปดใช

NFC

ใหแตะที่

> NFC

จัดดานหลังของอุปกรณใหตรงกัน

เพื่อคัดลอกสมารทแท็กไปยังแท็ก

NFC

ที่สามารถเขียนได

ใหแตะที่

แตะอุปกรณของคุณกับแท็ก

NFC

เคล็ดลับ

:

แท็ก

NFC

จะขายในรูปแบบสติ๊กเกอรโดยสวนมาก

หากคุณคัดลอกสมารทแท็กของคุณไปยังสติ๊กเกอรแท็ก

NFC

คุณจะสามารถ

ติดสมารทแท็กของคุณไดในเกือบทุกที่

ล็อคสมารทแท็ก

คุณสมบัติ

NFC

อาจไมสามารถใชได

ขึ้นอยูกับผูใหบริการเครือขายไรสาย

การตั้งคาจากผูดูแลระบบ

และรุนอุปกรณ

BlackBerry

ของคุณ

หากคุณคัดลอกสมารทแท็กไปยังแท็ก

NFC

ที่สามารถเขียนได

และคุณวางแผนที่จะวางแท็ก

NFC

นั้นไวในพื้นที่สาธารณะ

คุณควรล็อคแท็ค

NFC

ของคุณเพื่อปองกันการดัดแปลง

เมื่อแท็ก

NFC

ถูกล็อคแลว

จะไมสามารถปลดล็อค

เปลี่ยนแปลง

หรือลบได

1.

ในแอปพลิเคชัน

สมารทแท็ก

ใหแตะที่

>

2.

จัดวางดานหลังอุปกรณ

BlackBerry

ของคุณกับแท็กใหอยูในระนาบเดียวกัน