BlackBerry Z10 - ตั้งค่าเสียงเรียกเข้าที่กำหนดเองสำหรับผู้ติดต่อ

background image

ตั้งคาเสียงเรียกเขาที่กำหนดเองสำหรับผูติดตอ

1.

ในแอปพลิเคชัน

ผูติดตอ

ใหแตะที่ผูติดตอ

2.

แตะ

3.

ที่ดานลางของหนาจอ

แกไขผูติดตอ

ใหแตะที่

เสียงเรียกเขาและการแจง

4.

แตะที่ประเภทการแจง

และทำการเปลี่ยนแปลงตามที่ตองการ

5.

แตะที่

ยอนกลับ

6.

แตะที่

ยอนกลับ

อีกครั้ง

7.

แตะที่

บันทึก

เคล็ดลับ

:

คุณยังสามารถกำหนดการตั้งคาอื่นๆ

สำหรับผูติดตอเอง

เชน

ระดับความดังของเสียงการแจงเตือน

และสีไฟ

LED

ซึ่งกระพริบบน

อุปกรณของคุณเมื่อผูติดตอสงขอความหรือโทรหาคุณ