BlackBerry Z10 - การแก้ไขวิดีโอ

background image

การแกไขวิดีโอ

การใชตัวแกไขวิดีโอบนอุปกรณ

BlackBerry

ของคุณ

คุณจะสามารถแกไขและปรับปรุงวิดีโอที่คุณบันทึกไว

ตัวอยางเชน

คุณสามารถคร็อปและ

เปลี่ยนความยาวของวิดีโอ

เชนเดียวกับปรับปรุงระดับความสวาง

สี

ระดับเสียง

และอื่นๆ

อีกมากมาย

เคล็ดลับ

:

เมื่อคุณแกไขวิดีโอ

ใหปดเพื่อดูตัวเลือกการแกไขเพิ่มเติม