BlackBerry Z10 - การพิมพ์ในภาษาเดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ หรือสวีเดน

background image

แปนพิมพยังสนับสนุนคุณสมบัติดังตอไปนี้

:

คูมือผูใช

การตั้งคา

210

background image

การคาดเดาคำและการเลือกใชคำที่แนะนำเขาบนหนาจอ

(

หากคุณมีการเปดใชคุณสมบัตินี้

)

คุณสามารถพิมพตัวอักษรทดแทนไดสองวิธีดวยกัน

คุณสามารถกด

และกดตัวอักษร

วิธีที่สองคือ

กดตัวอักษรหลักคางไว

จากนั้น

คุณสามารถเลือกตัวอักษรทดแทนจากตัวเลือก

จะมีตัวอักษรทดแทนใหเลือกใชสำหรับ

I (Ä), O (Ö), P (Å), K (Æ),

และ

L (Ø)

เพื่อพิมพสัญลักษณ

ใหแตะที่

เพื่อดูสัญลักษณเพิ่มเติม

ใหแตะที่