BlackBerry Z10 - เปลี่ยนการตั้งค่าพื้นที่ของอุปกรณ์ของคุณ

background image

เปลี่ยนการตั้งคาพื้นที่ของอุปกรณของคุณ

1.

บนหนาจอหลัก

ใหปดลงจากดานบนของหนาจอ

2.

แตะที่

การตั้งคา

>

ภาษาและการปอนขอมูล

3.

ในรายการ

พื้นที่

ที่เปดลงมา

ใหแตะพื้นที่ซึ่งคุณตองการใช

เพื่อตั้งคารูปแบบวันที่

สกุลเงินดีฟอลต

และรูปแบบตัวเลข