BlackBerry Z10 - การใช้งานขั้นสูง

background image

การใชงานขั้นสูง

หากคุณกำลังคนหาวิธีการดำเนินการใหไดรวดเร็วหรือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ใหลองใชวิธีการดังตอไปนี้

:

ยกเพื่อปลุกเครื่อง

พลิกเพื่อปดเสียง

พลิกเพื่อประหยัดพลังงาน

ถือเพื่อคงใหเครื่องทำงาน

ยกเพื่อปลุกเครื่อง

หากมีการเปดใชคุณสมบัตินี้

เมื่อคุณยกอุปกรณ

BlackBerry

ขึ้นจากพื้นผิวเรียบ

จะเปนการปลุกอุปกรณของคุณโดยอัตโนมัติ

คุณไมตองกด

ปุม

เปดปดเครื่อง

/

ล็อค

หรือปดขึ้นดานบนจากดานลางของหนาจอ

เพื่อเริ่มใชงานอุปกรณของคุณ

เพื่อเปดหรือปดใชคุณสมบัตินี้

ใหแตะที่

การตั้งคา

>

ปฏิกิริยาขั้นสูง

แตะที่สวิตช

ยกเพื่อปลุก

พลิกเพื่อปดเสียง

หากมีการเปดใชคุณสมบัตินี้

เมื่อคุณรับสาย

แตไมใชเวลาสะดวกที่คุณจะตอบรับได

คุณสามารถพลิกอุปกรณใหคว่ำหนาลงเพื่อปดเสียงเรียกเขา

หรือใหสั่นได

คุณยังคงไดรับการแจงเตือนเกี่ยวกับสายที่ไมไดรับ

คูมือผูใช

การตั้งคาและขอมูลพื้นฐาน

31

background image

เพื่อเปดหรือปดใชคุณสมบัตินี้

ใหแตะที่

การตั้งคา

>

ปฏิกิริยาขั้นสูง

แตะที่สวิตช

พลิกเพื่อปดเสียง

พลิกเพื่อประหยัดพลังงาน

หากมีการเปดใชคุณสมบัตินี้

เมื่อคุณคว่ำอุปกรณลงบนพื้นผิวเรียบ

อุปกรณของคุณจะเขาสูโหมดสแตนดบายเพื่อยืดอายุการใชงานของ

แบตเตอรี่

คุณจะยังคงไดรับการแจงเตือนสำหรับสายโทรเขา

ขอความ

และการเตือน

เพื่อเปดหรือปดใชคุณสมบัตินี้

ใหแตะที่

การตั้งคา

>

ปฏิกิริยาขั้นสูง

แตะที่สวิตช

พลิกเพื่อประหยัดพลังงาน

ถือเพื่อคงใหเครื่องทำงาน

หากมีการเปดใชคุณสมบัตินี้

หนาจอจะยังคงทำงานในขณะที่คุณถืออุปกรณไวในมือ

การตั้งคานี้จะแทนที่คาที่ตั้งไวใน

การตั้งคา

>

แสดงผล

>

หมดเวลาสำหรับหนาจอ

เพื่อเปดหรือปดใชคุณสมบัตินี้

ใหแตะที่

การตั้งคา

>

ปฏิกิริยาขั้นสูง

แตะที่สวิตช

ถือไวเพื่อใหคงทำงาน

คูมือผูใช

การตั้งคาและขอมูลพื้นฐาน

32