วิธีใช้ BlackBerry Z10

background image

BlackBerry Z10 Smartphone

เวอรชัน

: 10.3.2

คูมือผูใช

background image

ตีพิมพ

: 2015-06-03

SWD-20150603134005522

background image

เนื้อหา

การตั้งคาและขอมูลพื้นฐาน

.................................................................................................................................. 6

คุณสมบัติใหมในรีลีสนี้

........................................................................................................................................6

ดูขอมูลโดยรวมเกี่ยวกับอุปกรณของคุณ

...............................................................................................................9

ขอแตกตางเกี่ยวกับ

BlackBerry 10 OS

คืออะไร

? ................................................................................................. 10

ไอคอนการแจง

................................................................................................................................................17

ไอคอนเมนู

......................................................................................................................................................18

การตั้งคาอุปกรณของคุณ

............................................................................................................................... 18

การใชวิธีการ

..................................................................................................................................................24

การใชงานขั้นสูง

.............................................................................................................................................. 31

การปรับแตงอุปกรณของคุณ

............................................................................................................................33

สลับอุปกรณ

..................................................................................................................................................33

เกี่ยวกับ

BlackBerry ID .................................................................................................................................. 46

โทรศัพทและวอยซ

............................................................................................................................................ 50

โทรศัพท

........................................................................................................................................................ 50

การแจงเตือนและเสียงเรียกเขา

.............................................................................................................................61

วอยซเมล

.......................................................................................................................................................69

BlackBerry Hub

และอีเมล

............................................................................................................................... 73

BlackBerry Hub

และอีเมล

............................................................................................................................... 73

joyn

สำหรับอุปกรณ

BlackBerry 10 ..............................................................................................................108

มีเดีย

...........................................................................................................................................................111

background image

เปลี่ยนระดับเสียงมีเดีย

.................................................................................................................................... 111

นามสกุล

รูปแบบ

และ

ตัวแปลงสัญญาณไฟลเสียงและวิดีโอที่สนับสนุน

........................................................................111

การแกไขปญหา

:

มีเดีย

.....................................................................................................................................113

กลอง

......................................................................................................................................................... 113

รูปภาพ

....................................................................................................................................................... 124

เพลง

.......................................................................................................................................................... 133

วิดีโอ

...........................................................................................................................................................138

BlackBerry Story Maker .............................................................................................................................144

การแบงปนมีเดีย

............................................................................................................................................ 148

การตั้งคา

.....................................................................................................................................................150

กำหนดการตั้งคาอุปกรณของคุณเอง

...............................................................................................................150

อัปเดตซอฟตแวรอุปกรณของคุณ

................................................................................................................... 154

แบตเตอรี่และพลังงาน

..................................................................................................................................... 156

การเชื่อมตอ

.................................................................................................................................................165

แปนพิมพ

BlackBerry

และการพิมพ

..................................................................................................................197

ภาษา

...........................................................................................................................................................206

วิธีการปอนขอมูลโดยใชแปนพิมพ

......................................................................................................................208

การแสดงผลบนหนาจอ

.................................................................................................................................. 214

ระบบชวยในการเขาถึง

.....................................................................................................................................216

มีเดียการดและที่เก็บขอมูล

................................................................................................................................ 237

การใชอุปกรณของคุณดวย

BlackBerry Link .................................................................................................. 243

แอปพลิเคชันและคุณสมบัติ

...............................................................................................................................256

การจัดระเบียบแอปพลิเคชัน

..............................................................................................................................256

เกี่ยวกับ

BlackBerry Assistant ..................................................................................................................... 259

background image

ปฏิทิน

......................................................................................................................................................... 264

ผูติดตอ

...................................................................................................................................................... 276

นาฬิกา

........................................................................................................................................................285

แอปพลิเคชัน

Android....................................................................................................................................290

แผนที่และ

GPS.............................................................................................................................................. 293

เบราวเซอร

...................................................................................................................................................302

สมารทแท็ก

..................................................................................................................................................310

ตัวจัดการไฟล

..............................................................................................................................................315

เครื่องคิดเลข

................................................................................................................................................ 319

ผลผลิตและการดำเนินงาน

............................................................................................................................... 322

เกี่ยวกับ

BlackBerry Balance

และพื้นที่งานของคุณ

.......................................................................................... 322

ขอควรจำ

.................................................................................................................................................... 329

การรักษาความปลอดภัยและการสำรองขอมูล

..................................................................................................... 338

รหัสผานและการล็อก

......................................................................................................................................338

จะตองทำอยางไรหากอุปกรณของคุณสูญหายหรือถูกขโมยไป

............................................................................... 347

BlackBerry Protect ....................................................................................................................................347

การลางอุปกรณของคุณเพื่อลบขอมูลอุปกรณของคุณ

...................................................................................... 349

การตั้งคาการรักษาความปลอดภัย

....................................................................................................................350

ที่เก็บรหัสผาน

..............................................................................................................................................353

คำประกาศทางกฎหมาย

...................................................................................................................................359

background image

การตั้งคาและขอมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติใหมในรีลีสนี้

การแนะนำ

BlackBerry 10 OS

เวอรชัน

10.3.2

BlackBerry 10 OS

เวอรชัน

10.3.2

จะมีคุณสมบัติใหมและการปรับปรุงที่ออกแบบมาเพื่อใหอุปกรณ

BlackBerry

ของคุณมีความปลอดภัย

ยิ่งขึ้น

และชวยใหคุณสามารถทำงานไดผลดียิ่งขึ้น

BlackBerry Hub

จากรายการเอกสารแนบ

คุณสามารถเปดอีเมลที่เกี่ยวของกับเอกสารแนบ

ชวยใหสามารถตอบกลับขอความไดอยางงายดาย

คุณสามารถลางรายการผูติดตอลาสุด

เพื่อปองกันไมใหแสดงคำแนะนำผูติดตอเหลานั้นเมื่อคุณเขียนขอความ

เปดอีเมลที่เกี่ยวของสำหรับเอกสารแนบ

ลางคำแนะนำผูติดตอลาสุด

ปฏิทิน

มีการเสริมแตงคุณสมบัติโหมดการประชุม

คุณสามารถเลือกปฏิทิน

เชนเดียวกับประเภทและระยะเวลาของกิจกรรมในปฏิทินซึ่งมีผลในโหมดการ

ประชุม
เมื่อคุณมีการกำหนดตารางเวลาการประชุม

คุณจะสามารถดูเวลาของการประชุมในโซนเวลาอื่นไดแลวเดี๋ยวนี้

คุณสามารถตั้งคาปฏิทินของคุณเพื่อแสดงตัวเลขที่เพิ่มขึ้นซึ่งเปนการแสดงถึงภาวะที่ยุงของวันนั้นๆ

ขนาดจะเปนการแสดงถึงภาวะที่ยุงในระหวาง

ชั่วโมงทำงานเทานั้น

กำหนดคาโหมดการประชุม

แสดงตัวอยางโซนเวลาในกิจกรรม

เปลี่ยนวิธีการแสดงผลปฏิทินของคุณ

คูมือผูใช