עזרה BlackBerry Z10

background image

BlackBerry Z10 Smartphone

הסרג

:

10.3.2

ךירדמ

שמתשמל

background image

םסרופ

ב

:-

2015-06-02

SWD-20150602100535949

background image

ןכות

םיניינעה

תורדגה

תונוכתו

תויסיסב

...................................................................................................................................

6

שדח

הרודהמב

וז

....................................................................................................................................

6

רישכמה

ךלש

טבמב

ריהמ

.......................................................................................................................

8

המ

הנוש

ב

-

BlackBerry 10 OS

?

..............................................................................................................

9

ילמס

הארתה

.......................................................................................................................................

16

םילמס

טירפתב

....................................................................................................................................

16

תרדגה

רישכמה

ךלש

............................................................................................................................

17

שומישה

תווחמב

..................................................................................................................................

22

תויצקארטניא

תומדקתמ

.......................................................................................................................

29

המאתה

תישיא

לש

רישכמה

...................................................................................................................

31

תפלחה

רישכמ

....................................................................................................................................

31

תודוא

BlackBerry ID

..........................................................................................................................

41

ןופלט

תויורשפאו

תוילוק

.................................................................................................................................

44

ןופלט

.................................................................................................................................................

44

תוארתה

םילוצלצו

................................................................................................................................

53

את

ילוק

..............................................................................................................................................

60

BlackBerry Hub

ראודו

ינורטקלא

.....................................................................................................................

63

BlackBerry Hub

ראודו

ינורטקלא

..........................................................................................................

63

joyn

רובע

ירישכמ

BlackBerry 10

........................................................................................................

91

הידמ

.............................................................................................................................................................

94

יוניש

תמצוע

לוקה

לש

הידמה

.................................................................................................................

94

תומויס

תוכמתנ

לש

יצבוק

ואדיו

עמשו

,

תוינבת

יביכרו

Codec

םיכמתנ

.........................................................

94

ןורתפ

תויעב

:

הידמ

..............................................................................................................................

95

המלצמ

...............................................................................................................................................

95

תונומת

.............................................................................................................................................

104

הקיסומ

............................................................................................................................................

112

םינוטרס

...........................................................................................................................................

116

background image

BlackBerry Story Maker

..................................................................................................................

121

ףותיש

הידמ

......................................................................................................................................

124

תורדגה

.......................................................................................................................................................

126

המאתה

תישיא

לש

תורדגה

רישכמה

.....................................................................................................

126

ואדיו

:

ןכדע

תא

תנכות

רישכמה

............................................................................................................

130

הללוס

חתמו

......................................................................................................................................

131

םירוביח

............................................................................................................................................

138

תדלקמ

BlackBerry

הדלקהו

...............................................................................................................

163

הפש

................................................................................................................................................

170

תוטיש

טלק

לש

תדלקמ

.......................................................................................................................

172

תגוצת

ךסמ

.......................................................................................................................................

177

תושיגנ

.............................................................................................................................................

178

יסיטרכ

הידמ

ןוסחאו

..........................................................................................................................

196

שומיש

רישכמב

תועצמאב

BlackBerry Link

.........................................................................................

201

םימושיי

תונוכתו

...........................................................................................................................................

210

ןוגרא

םימושיי

...................................................................................................................................

210

תודוא

BlackBerry Assistant

.............................................................................................................

212

חול

הנש

...........................................................................................................................................

216

ישנא

רשק

.........................................................................................................................................

226

ןועש

................................................................................................................................................

233

ימושיי

Android

.................................................................................................................................

238

תופמ

ו

-

GPS

......................................................................................................................................

240

ןפדפד

..............................................................................................................................................

247

תויגת

תומכח

....................................................................................................................................

254

להנמ

םיצבק

.....................................................................................................................................

258

ןובשחמ

............................................................................................................................................

262

תויביטקודורפ

הדובעו

...................................................................................................................................

264

תודוא

BlackBerry Balance

בחרמו

הדובעה

ךלש

..................................................................................

264

רוכז

.................................................................................................................................................

270

החטבא

יוביגו

...............................................................................................................................................

276

background image

תואמסיס

הליענו

................................................................................................................................

276

המ

שי

תושעל

םא

רישכמה

דבא

וא

בנגנ

.................................................................................................

282

BlackBerry Protect

.........................................................................................................................

283

תקיחמ

רישכמה

ידכ

קוחמל

תא

םינותנה

רישכמב

ךלש

.............................................................................

284

תורדגה

החטבא

.................................................................................................................................

285

רמוש

תואמסיס

.................................................................................................................................

287

העדוה

תיטפשמ

............................................................................................................................................

292

background image

תורדגה

תונוכתו

תויסיסב

שדח

הרודהמב

וז

תורכיה

םע

BlackBerry 10 OS

הסרג

10.3.1

BlackBerry 10 OS

הסרג

10.3.2

קינעמ

ךל

תונוכת

תושדח